Integritetspolicy

EQ Arena är en del av EQ Arena Ideell förening
EQ Arena Ideell förening, org.nr: 802476-9609 är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar genom EQ Arena och ansvarar för dina personuppgifter. Nedan får du information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot EQ Arena/EQ Arena Ideell förening och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Mer information om GDPR hittar du hos Datainspektionen.

Från och med den 25 maj 2018 hanteras dina uppgifter i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Dessa förordningar syftar till att skydda dig mot att din personliga integritet kränks vid hantering av personuppgifter. Därför sparas inga uppgifter längre än vad som av EQ Arena/EQ Arena Ideell förening anses skäligt.

Den svenska föreningen EQ Arena Ideell förening är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

EQ Arena Ideell förening
Medborgargatan 35
856 30 Sundsvall
Sverige
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 802476-9609
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE802476960901

De personuppgifter som kan samlas in vid kontakt med EQ Arena kan inkludera, men är inte begränsad till: kontaktuppgifter såsom personnamn, postadress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

All korrespondens som sker mellan EQ Arena och dig som kund kan komma att registreras. Information kan även sparas i samband med webbplatsbesök (punkt 2. Ändamål-Kakor).

De ändamål som EQ Arena/EQ Arena Ideell förening sparar personuppgifter för inkluderar, men är inte begränsade till:

Kontaktformulär
När du kontaktar EQ Arena via formulär på vår hemsida (eqarena.se) samlar vi in ditt namn, e-post och telefonnummer.

Kakor
EQ Arena använder kakor på vår hemsida (eqarena.se). Det innebär att uppgifter om ditt besök på webbplatsen, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare m.m. samlas in. Detta görs i syfte att förebygga samt förhindra intrång på hemsidan samt för att vi kan samla in statistik om hur vår webbplats besöks.

Vad är en kaka?
En kaka (engelska: cookie) är en liten textfil som lagras på, och vid senare besök hämtas från, din dator, surfplatta, mobiltelefon eller liknande enhet när du besöker våra webbplatser. Om du använder våra tjänster på (eqarena.se) förutsätter vi att du godkänner användningen av kakor.

Kakan gör att webbplatsen kommer ihåg information om ditt besök så att du ska kunna få en bättre användarupplevelse. De gör också att vi kan samla in statistik om hur vår webbplats besöks. Om du förhindrar kakor från att sparas på datorn är det möjligt att du inte kan använda alla tjänster på webbplatsen och sidan kanske inte visas helt korrekt i din webbläsare.

Vilka kakor används på denna webbplats?
Webbplatsen använder två typer av kakor; permanenta kakor och sessionskakor.

Permanent kaka: sparas under en längre tid på din enhet efter att webbläsaren stängs, kakan samlar in information om hur du som besökare använder vår webbplats. Informationen samlas in i anonym form. Det som lagras är information om besöksantal, var besökaren kommer ifrån och vilka sidor som besökts.

Sessionskaka: raderas automatiskt efter att webbläsaren stängts och används för att optimera laddning och cachning av webbsidor på din enhet.

Hur stänger jag av eller blockerar kakor?
Om du inte accepterar användning av kakor på vår webbplats kan du stänga av eller begränsa dessa via webbläsarens säkerhetsinställningar. Använd webbläsarens hjälpfunktion för att ta reda på hur, eller läs mer om hur du går tillväga på Post- och telestyrelsens webbplats pts.se

Administration av avtal med mera
De uppgifter som behöver behandlas i syfte att uppfylla de skyldigheter EQ Arena/EQ Arena Ideell förening har enligt avtal och gällande lagstiftning sparas. Uppgifter kan även behandlas om så begärts av kund för att vidta åtgärder, innan avtal ingås eller under löpande avtalsperiod.

När vi samlar in uppgifter från dig informerar vi dig om insamlingen av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter vi har enligt lag, dvs. för att uppfylla de rättsliga förpliktelser EQ Arena/EQ Arena Ideell förening står under, i avsikt att följa avtalsförpliktelser. Behandlingen av dina personuppgifter syftar också till att förebygga missbruk av våra tjänster och bygger på vårt legitima intresse. Om ett samtycke ges, kan du alltid återkalla samtycket.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras på säkra servrar inom Sverige i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. EQ Arena/EQ Arena Ideell förening vidtar tekniska, organisatoriska samt administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför EQ Arena/EQ Arena Ideell förening.

Incidenter och bedrägerier kan delas med försäkringsbolag, rättsliga myndigheter eller lokala eller globala brottsbekämpande instanser för att genomföra undersökningar. Observera att dessa mottagare har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att uppnå de ändamål varför dessa samlades in, eller den tidsperiod som rådande lagstiftning kräver. Det innebär att dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig för att fullgöra avtal som ingåtts samt den tid som lagar och författningar kräver att uppgifterna lagras.

Vi sparar vissa uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i Sverige.

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss genom gdpr / at / eqarena.se och ange ”GDPR EQ Arena” i ämnesraden så skickar vi dina personuppgifter via e-post.

Rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Återkallande av samtycke
Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Radering
Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan medföra att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller däremot enbart uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på EQ Arena/EQ Arena Ideell förenings berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.

Registerutdrag
Du har rätt att en gång per kalenderår begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som EQ Arena/EQ Arena Ideell förening behandlar. Detta gör du skriftligen och begäran ska undertecknas av dig personligen samt innehålla information om: för- och efternamn, postadress samt personnummer. Dessutom ska förtydligande om vilken information du önskar tillgång till specificeras.

Sänd din begäran till:

EQ Arena Ideell förening
Medborgargatan 35
853 53 Sundsvall

Rätt att inge klagomål
Om du anser att EQ Arena/EQ Arena Ideell förening behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss genom gdpr / at / eqarena.se. Du har också rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel).

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.

Vi kan emellanåt behöva uppdatera vår integritetspolicy. Alla förändringar publiceras på denna sida https://eqarena.se/gdpr.

Senast uppdaterat: 2022-02-03